Tìm hiểu về khái niệm tên thương mại của công ty

1. Các khái niệm

Tên thương mại là tên của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên đó với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực, địa bàn kinh doanh.
Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó
Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó vào hoạt động kinh doanh.
Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng khi chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và các hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

2. Tính phân biệt của tên thương mại

Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau:
a) Chứa thành phần tên riêng, trừ khi nó đã được sử dụng rộng rãi biết đến;
b) Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước đây trong cùng lĩnh vực, địa bàn kinh doanh;
c) Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại được sử dụng.
thương-hiệu-công-ty-sao-kim

3. Sử dụng tên thương mại

Sử dụng tên thương mại là thực hiện hành vi vì mục đích thương mại bằng cách dùng tên thương mại để đặt tên cho hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các tài liệu giao dịch, bảng hiệu, sản phẩm, hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện cung cấp dịch vụ và quảng cáo.
Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước đây cho cùng sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh. Mọi hoạt động kinh doanh, cơ sở kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

4. Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ

Tên thương mại được bảo hộ nếu nó có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và lĩnh vực kinh doanh.

5. Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa tên thương mại

Tên cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh không được bảo hộ dưới danh nghĩa tên thương mại.

Nguồn: PITDA.VN Branding

Chuyên gia thương hiệu hàng đầu

Yêu cầu báo giá